STATUT

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W ŁASINIE

Uchwalony, Łasin 27 czerwca 2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie zwana dalej Spółdzielnią.

§ 2

1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Łasin.

2. Spółdzielnia działa na terenie miasta i gminy Łasin.

3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 3

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 4

1.Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 6820Z.

2) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 6832Z.

3) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 6020Z.

4) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10. Z.

2. Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działania spółdzielni określonego w § 3. Spółdzielnia może w tym celu tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej i utworzeniu bądź przystąpieniu do innych organizacji jest Walne Zgromadzenie.

II. CZŁONKOWIE

§ 5

1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1)     której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2)     której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3)     której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)     której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub

5)     będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zwanej dalej usm).

2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

31. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

32. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1)  nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2)  nabycia ekspektatywy własności;

3)  zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4)  zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;

5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4, usm w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 usm, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 usm, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;

6)  prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 usm w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 usm, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;

7) wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będących założycielami spółdzielni.

33. Przepis ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719 usm lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271 usm.

34. Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 usm. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.

35. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem art. 3 usm.

36.W poczet członków, jeśli przepis to dopuszcza, przyjmuje Zarząd Spółdzielni. Odwołanie od decyzji Zarządu przysługuje uprawnionym w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, wniesione w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji w przedmiocie członkostwa.

§ 6

1. W zakresie nieuregulowanym w usm stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, 996 i 1250 oraz z 2017 r. poz. 1089), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze dotyczących wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni i wykreślenia z rejestru członków spółdzielni, nie stosuje się. Osoba będąca założycielem spółdzielni oraz właściciel lokalu będący członkiem spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. 

3. Nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze dotyczących udziałów i wpisowego, a także przepisów dotyczących obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 usm.

§ 7

1. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości prawnych dokonuje zamian lokali mieszkalnych.

2. Zamiana cywilna występuje przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zamiana spółdzielcza dokonywana jest w ramach Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Spółdzielni i tego podmiotu.

4. Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą lokali mieszkalnych oraz przy określeniu zobowiązań finansowych z tego tytułu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W przypadku złożenia zgodnych oświadczeń woli stron możliwe jest dokonanie zamiany lokali poprzez przeniesienie prawa do lokalu wraz z wkładem.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 8

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni o ile członek posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw, prawo zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do projektów na zasadach określonych w przepisach prawa,

3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4) prawo otrzymania po jednym egzemplarzu odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art.18 ustawy Prawo Spółdzielcze. Koszty sporządzenia odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni,

5) prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni, z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych,

6) prawo zapoznania się z wnioskami polustracyjnymi oraz informacją o ich realizacji,

7) prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,

8) prawo do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami prawa lub Statutu,

9) prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało członkowi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

10) prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługiwało członkowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego w tym prawo do garażu,

11) prawo do uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu zgodnie z zawartą ze Spółdzielnią umową,

12) prawo żądania kalkulacji wysokości opłat za używanie lokalu,

13) prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa.

2. Członek jest zobowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych,

2) uiszczać terminowo opłaty za używanie lokali oraz spłacać kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy jego lokalu,

3) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,

4) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,

5) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni.

6) pokryć koszty związane z oznaczeniem nieruchomości oraz koszty związane z wyodrębnieniem własności lokali, niezrefundowane przez Skarb Państwa,

7) uczestniczyć w zobowiązaniach Spółdzielni związanych z działalnością statutową z tytułu spłaty kredytów i odsetek wynikających z finansowania prowadzonych przedsięwzięć remontowych,

8) na żądanie Zarządu zezwolić na wejście do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, remontu, usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia i instalacje oraz dla dokonania koniecznych przeglądów,

9) utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym.

IV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 9

W postępowaniu wewnątrzspółdzielczym rozpoznaje się sprawy ze stosunku członkostwa.

1. Wnioski członków skierowane do Zarządu, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana, w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej z członkostwa Zarząd jest zobowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.

3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w terminie 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jego uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Uchwała Rady Nadzorczej w trybie odwoławczym jest ostateczna.

4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało ono złożone, co najmniej na 30 dnia przed jego zwołaniem.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni, od dnia jej podjęcia.

6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

V. WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY

§ 10

Nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze dotyczących udziałów i wpisowego, a także przepisów dotyczących obowiązku złożenia deklaracji w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 usm.

§ 11

1. Wkład mieszkaniowy stanowi kwotę różnicy między kosztem budowy przypadającym na dany lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

2. Wkład budowlany stanowi całość kosztów budowy przypadających na dany lokal oraz kosztów infrastruktury technicznej związanej z budynkiem, w którym znajduje się lokal.

 

VI. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

A. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali mieszkalnych

§ 12

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz, której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego małżonka.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

B. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 13

1. W budynkach stanowiących własność spółdzielni członkom przysługuje prawo używania przydzielonych im lokali mieszkalnych na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2. Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 r. przydziały spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem a Spółdzielnią o ustanowienie tego prawa.

3. Do istniejącego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i garażu stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

C. Odrębna własność

§ 14

Prawo odrębnej własności do lokalu regulują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali.

C1. Przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu

§ 14¹

Przetarg ma na celu wyłonienie osoby uprawnionej do zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 

§ 14²

1. Przedmiotem przetargu są lokale mieszkalne odzyskane przez Spółdzielnię, co do których wygasło spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania oraz przejęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową w trybie egzekucji komorniczej.

2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz ułomne osoby prawne. Dopuszcza się również do uczestnictwa w przetargu pełnomocników z pełnomocnictwem poświadczonym przez notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przelanie na konto Spółdzielni wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu oraz dostarczenie oświadczenia o gotowości zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i dowodu wpłaty wadium.

4. Wadium wpłaca się w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej zaokrąglonej do 50 zł wzwyż.

5. Wadium wnoszone jest w pieniądzu (PLN) i dotyczy każdego lokalu, który jest przedmiotem przetargu w terminie nie później niż na godzinę przed przetargiem.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

7. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od spełnienia warunków przetargowych.

§ 14³

1. Przetarg organizuje i prowadzi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Decyzję w sprawie ogłoszenia przetargu podejmuje Zarząd, który określa charakterystykę mieszkań, w szczególności :

a. położenie mieszkań

b. parametry techniczne

c. ceny wywoławcze

d. wysokość wadium

3. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, którą powołuje Prezes Zarządu w 3 osobowym składzie. Przetarg odbywa się publicznie w formie licytacji.

4. W przetargu, z głosem doradczym uczestniczyć może również radca prawny. Niestawiennictwo osób, które w przetargu biorą udział z głosem doradczym nie wpływa na ważność przetargu.

§ 144

Zawiadomienie o przetargu jest wywieszane w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz ogłaszane w lokalnej prasie i na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

W ogłoszeniu należy wskazać:

– spółdzielnię jako organizatora licytacji

– lokalizację i opis mieszkania – przedmiot przetargu

– cenę wywoławczą

– miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

– wysokość i termin wpłaty wadium

§ 14 5

1. Wybór oferty następuje w drodze licytacji.

2. Przed rozpoczęciem licytacji prowadzący podaje do wiadomości istotne zasady
przetargu.

3. Prowadzący podaje cenę wywoławczą oraz wysokość postąpień.

4. Cena wywoławcza mieszkania odpowiada wartości rynkowej lokalu ustalonej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

5. Otwierając licytację prowadzący jest zobowiązany podać każdorazowo charakterystykę mieszkań (powierzchnię, kondygnację i inne dane).

Zaoferowana przez uczestniczących w licytacji cena przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą. Uczestnicy podają ustnie coraz to wyższe kwoty nie niższe niż postąpienie albo jego wielokrotność. Prowadzący uprzedza obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte. Obwieszcza trzykrotnie zaoferowaną cenę i wymienia nabywcę prawa do mieszkania, którego dane zostaną wpisane do protokołu przetargu.

6. Jeżeli do licytacji na mieszkanie zgłosi się tylko jedna osoba, prowadzący proponuje jej mieszkanie po cenie wywoławczej, z jednokrotnym postąpieniem.

§ 14 6

1. Przetarg może być w każdej chwili przez prowadzącego unieważniony bez podania przyczyny.

2. Spółdzielnia oferuje mieszkania w stanie technicznym zgodnym z opisem w operacie szacunkowym.

3. Remont mieszkania, wygrywający przetarg przeprowadza we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

5. Zarząd może unieważnić wynik przetargu bez podania przyczyny.

§ 14 7

1. Osoba wygrywająca przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest zobowiązana :

– w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przetargu przez Zarząd Spółdzielni, wpłacić kwotę zaproponowaną w przetargu. Zarząd może przedłużyć termin wskazany do wpłaty kwoty zaproponowanej w przetargu w sytuacji, kiedy wygrywający przetarg dokonuje wpłaty z kredytu bankowego. Ponadto Zarząd może określić dodatkowe warunki, od których uzależnia przedłużenie terminu,

– w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, podpisać umowę w formie aktu notarialnego, ustanawiającą prawo do lokalu na jej rzecz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę zainteresowanego, Zarząd może wyznaczyć nowy termin podpisania w/w umowy lub unieważnić wynik przetargu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają nabywcę lokalu, na rzecz, którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia
własności lokalu.

3. Z chwilą zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu na wygrywającym ciąży obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu.

4. Wygrywający przetarg, który nie dopełnił terminów określonych w ust 1 traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz wpłacone wadium.

§ 14 8

1. Jeżeli Spółdzielnia nie znajdzie nabywcy lokalu w drodze przetargu za cenę wywoławczą, to Zarząd podejmuje uchwałę co do zmniejszenia wysokości ceny wywoławczej następnego przetargu na ten lokal. Drugi i kolejne przetargi powinny się zakończyć w terminie do 30 dni od zakończenia poprzedniego przetargu.

Jeżeli drugi przetarg nie wyłoni nabywcy, Zarząd może:

– ogłosić kolejne przetargi obniżając cenę wywoławczą, stosownie do Uchwał Zarządu,

– przeznaczyć lokal do wynajmu,

– oferować lokal w cenie wywoławczej drugiego przetargu osobie, która pierwsza

zgłosi chęć nabycia .

2. W przypadku znacznych różnic pomiędzy ceną wywoławczą wynikającą z operatu, a cenami możliwymi do osiągnięcia w aktualnej sytuacji na rynku, Zarząd może zlecić wykonanie operatu korygującego wartość mieszkania.

D. Najem lokalu

§ 15

1. Najemcami lokali mieszkalnych mogą być zarówno członkowie, jak i inne osoby fizyczne oraz osoby prawne.

2. Prawa i obowiązki najemców, wysokość czynszu i innych opłat, czas trwania najmu oraz przedmiot najmu określają postanowienia umowy, którą zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni.

3. Z dotychczasowymi użytkownikami mieszkań, którzy utracili tytuł prawny do zajmowanych lokali, Spółdzielnia może zawrzeć umowę najmu na odrębnych warunkach określonych w umowie.

4. W sprawach nie uregulowanych w Statucie i w umowie obowiązują przepisy odpowiednich ustaw.

VII. UŻYWANIE LOKALI

§ 16

Zasady użytkowania lokali oraz zasady utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

VIII. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

§ 17

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem ust.5.

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu.

5. Członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali zobowiązane są do dokonywania opłat na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

6. Opłaty wskazane w ust. 1 – 5 członkowie zobowiązani są uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca.

7. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-5 odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

8. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust.7, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

 

§ 18

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 17 ustalana jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały na podstawie poniesionych i przewidywanych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz w oparciu o roczny plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni, z tym, że wysokość opłat niezależnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie uwzględniana jest przez Radę Nadzorczą w wysokości wskazanej przez osobę fizyczną lub prawną.

2. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1-4,

2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 usm, ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

3. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię, a przychodami z opłat, o których mowa w § 17 ust. 1-4 zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

4. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

IX. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 19

1. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:

1)  wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

2)  zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;

3)  zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;

4)  zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;

5)  wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

6)  rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 usm.

2. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 usm. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w spółdzielni, przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze dotyczące członków spółdzielni stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

4. Członkostwo osób będących założycielami spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.

§ 20

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną – ze skutkiem od dnia jej ustania.

X. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 21

1. Organami Spółdzielni są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

4. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie nie jest podzielone na części.

3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział osobiście członkowie Spółdzielni. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.

4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy i głosuje członek lub pełnomocnik posiadający mandat. Członek lub pełnomocnik przed wejściem na salę obrad na żądanie okazuje dokument tożsamości w przypadku powstania wątpliwości dotyczących uprawnienia do otrzymania mandatu.

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

6. Członek lub pełnomocnik ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na Walnym Zgromadzeniu. Osoby, z których pomocy korzysta członek lub pełnomocnik, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 23

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwały Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

9) uchwalanie zmian Statutu,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

11) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

13) wybory i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

14) podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej i utworzenia bądź przystąpienia do innych organizacji.

§ 24

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie – poprzez wywieszenie pisemnego zawiadomienia w widocznym i ogólnodostępnym miejscu na tablicach ogłoszeń umieszczanych na klatkach schodowych budynków, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą została oddana zwykła większość głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, chyba że ustawa lub Statut wymaga kwalifikowanej większości głosów.

4. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

§ 25

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady.

2. Walne Zgromadzenie wybiera: przewodniczącego i sekretarza. Wybór przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

3. Po dokonaniu wyboru, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje obecnych z porządkiem obrad.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona:

1.1 Komisję skrutacyjno-wnioskową w składzie minimum 2 osób.

Zadaniem komisji jest: sprawdzenie czy Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, ustalenie na podstawie listy obecności stanu obecności członków oraz pełnomocników członków, dokonywanie (na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia) obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu, także wykonywanie innych czynności technicznych, związanych z przeprowadzeniem głosowania i wyborami do Rady Nadzorczej (sporządzanie list zgłoszonych kandydatów oraz ustalenie wyników wyborów) oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał, przyjmowanie zgłoszonych w toku obrad wniosków i przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu.

1.2. Inne komisje w miarę potrzeb.

2. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Z czynności komisji sporządza się protokół. Protokół podpisany przez członków komisji, przewodniczący komisji przekazuje przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji dotyczącej porządku obrad według kolejności zgłaszania się. Zgłoszenia do dyskusji powinny być dokonywane ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej się.

2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień w dyskusji, który wynosi maksymalnie 5 minut (nie dotyczy to przedstawiania sprawozdań przez Radę Nadzorczą i Zarząd). Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.

3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:

1) przerwania dyskusji,

2) zamknięcia listy mówców,

3) ograniczenia czasu przemówień,

4) zarządzenia przerwy w obradach,

5) kolejności podejmowania uchwał.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden “za” i jeden “przeciw” wnioskowi.

§ 28

1. Przystępując do wyborów do organów Spółdzielni, przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do zgłaszania kandydatów. Wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgłoszonych kandydatów komisja skrutacyjna wpisuje na listę kandydatów w kolejności alfabetycznej ich nazwisk. Warunkiem wpisania kandydata na listę jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie. Zgłaszający kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić pisemną zgodę kandydata.

2. Głosowanie w wyborach do organów Spółdzielni lub delegatów na zjazd Związku dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kartach wyborczych, opatrzonych pieczęcią organu, do którego przeprowadzone są wybory. Karty powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności ustalonej przez komisję skrutacyjną na liście kandydatów. Uprawnieni do głosowania wpisują znak “x“ obok nazwiska kandydata, na którego głosują. Jeżeli znakiem tym zostanie oznaczona większa liczba kandydatów niż ma być

wybrana, karta jest nieważna. Nieważna jest także karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos. Jeżeli na karcie znakiem “x“ oznaczona jest równa lub mniejsza liczba kandydatów niż ma być wybrana, karta jest ważna, a głos zalicza się kandydatom, obok których został postawiony znak “x“.

3. Karty do głosowania (karty wyborcze) uprawnionym do głosowania wręcza komisja skrutacyjna, po czym przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza czas na wypełnienie tych kart. Jeden z członków komisji zbiera wypełnione karty do urny.

4. Po zakończeniu oddawania głosów komisja skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nieważnych, liczbę głosów oddanych ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych. Wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów. Wyniki głosowania podlegają wpisaniu do protokołu Walnego Zgromadzenia.

5. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.

Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni. Do Rady Nadzorczej nie może być wybrana osoba, która była członkiem Rady Nadzorczej przez dwie kolejne kadencje.

§ 29

1. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów do Rady Nadzorczej uzyskało równą liczbę głosów i spowodowałoby to przekroczenie liczby wybieranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji następuje również w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§ 30

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania ich członków.

§ 32

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, streszczenie przebiegu dyskusji, treść uchwał poddanych pod głosowanie, ilość osób obecnych przy podejmowaniu uchwał a także ilość głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale. Protokoły komisji oraz lista obecności członków stanowią załącznik do protokołu.

3. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 33

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.

5. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Za dzień Walnego Zgromadzenia uważa się dzień sporządzenia protokołu.

6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

B. RADA NADZORCZA

§ 34

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 35

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 36

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Walne Zgromadzenie wybiera 5 członków Rady Nadzorczej.

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku od wyborów.

§ 37

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie, które dokonało wyboru,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) ustania członkostwa w Spółdzielni,

4) nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni.

2. W miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi osoba, która w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej uzyskała największą kolejno liczbę głosów. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów do Rady Nadzorczej uzyskało równą liczbę głosów i spowodowałoby to przekroczenie liczby wybieranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 38

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczo-finansowych.

2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

1) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

2) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno – gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

3) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,

4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach: do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

10) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z określeniem zasad jego wynagradzania,

11) uchwalanie regulaminu użytkowania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie,

12) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie,

13) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Członka Zarządu,

14) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

15) wykreślono

16) uchwalenie regulaminu udostępniania dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej,

17) uchwalenie regulaminu przetargu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie,

18) uchwalenie regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych,

19) uchwalenie regulaminu określającego zasady naboru ofert na roboty remontowe, budowlane i konserwacyjne.

3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym w posiedzeniach komisji, które jest wypłacane w formie kwartalnego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i które jest liczone procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, że:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Jeżeli w danym kwartale kalendarzowym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, wówczas za dany kwartał kalendarzowy nie przysługuje mu wynagrodzenie.

5. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

6. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 39

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 40

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego oraz zaproszeni goście.

§ 41

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz w przypadku powołania komisji Rady – ich przewodniczący.

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.

§ 42

Rada Nadzorcza może powołać ze swojego grona komisje stałe lub czasowe.

C. ZARZĄD

§ 43

1. Zarząd składa się z 2 członków, w tym Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.

2. Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać kryteria oznaczone w zdaniu drugim. Przyjmuje się jako kryterium konieczne następujące wymagania od kandydata ubiegającego się o stanowisko członka Zarządu Spółdzielni:

– wykształcenie wyższe oraz praktyka zawodowa minimum 5 lat na stanowisku zgodnym z wykształceniem, w tym minimum 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym z zakresem zarządzania mieniem i zasobami ludzkimi,

albo

– wykształcenie średnie oraz minimum 10 lat stażu pracy na stanowiskach w zakresie zarządzania mieniem i zasobami ludzkimi.

3. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu większością 2/3 głosów. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

4. Rada Nadzorcza nawiązuje z członkami Zarządu stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy albo na stosunek na innej podstawie prawnej.

§ 44

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,

2) sporządzanie projektów planów gospodarczych,

3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

4) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

5) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

6) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

7) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

8) udzielanie pełnomocnictw,

9) współdziałanie z organami samorządowymi i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 45

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

§ 46

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 47

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

D. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 48

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

4. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej i likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

XI. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 49

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

§ 50

1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo – finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4. 1.Spółdzielnia rozlicza własną działalność w sposób następujący:

1/ działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi – bezwynikowo tzn. różnica między kosztami a przychodami operacyjnymi łącznie z pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi oraz stratami i zyskami nadzwyczajnymi stanowi rozliczenie międzyokresowe do rozliczenia w roku następnym. W rachunku zysków i strat wykazywana jest jako zmiana stanu produktów. Różnica ta nadwyżka lub niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w roku następnym zwiększa przychody lub koszty operacyjne tej gospodarki. Różnica ta powstaje jako wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i stanowi sumę różnic między kosztami eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości,

2/ pozostałą działalność Spółdzielnia rozlicza ustalając zysk / stratę /brutto.

4.2. Przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć :

a/ budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami,

b/urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się te budynki.

Koszty związane z powyżej wymienionymi zasobami stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Opłaty /czynsze/ na pokrycie tych kosztów stanowią przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

4.3. Zysk brutto po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi zysk netto.

4.4. Strata brutto po zwiększeniu o obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi stratę netto.

4.5. Zysk netto podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków określającej kierunki i kwoty podziału.

4.6. Stratę netto na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków pokrywa się z funduszu zasobowego a w części przekraczającej fundusz zasobowy z funduszu udziałowego i innych funduszy Spółdzielni.

4.7. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego, funduszu wkładów mieszkaniowych lub wkładów budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe lub wkłady budowlane.

5. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnych służą pokrywaniu wydatków związanych ich eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

6. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

7. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie hipoteki, może nastąpić wyłącznie na nieruchomości, dla potrzeb której będą przeznaczone środki finansowe pochodzące z tego kredytu. Dla skuteczności powyższej czynności wymagana jest pisemna zgoda większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.

8. W nieuregulowanych w Statucie sprawach dotyczących gospodarki oraz prowadzenia rachunkowości obowiązują odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw – w tym ustaw podatkowych.

9. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 51

1. Zasadniczymi funduszami tworzonymi w Spółdzielni są:

1) fundusz udziałowy,

2) fundusz zasobowy,

3) fundusz wkładów mieszkaniowych,

4) fundusz wkładów budowlanych,

5) fundusz z aktualizacji aktywów i pasywów.

2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze specjalne:

1) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych,

2) fundusz zakładowych świadczeń socjalnych.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy określają stosowne regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 52

Zmiany do statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania.

________________________________________________________________

Członek Zarządu Prezes Zarządu