**********************************************************************************************************************************************************************************

Łasin dnia. 15.05.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie ogłasza nabór ofert na remont nawierzchni parkingu przy ul. Konarskiego 12.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie ogłasza przetarg na wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. Konarskiego 12 w Łasinie z przeznaczeniem do postoju dla samochodów osobowo – ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 16 ton.

Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonego w cenie ryczałtowej brutto za 1m² powierzchni remontowanej parkingu, gdzie zakres prac winien obejmować :

 • Przedmiar powierzchni do remontu uzgodniony z Zamawiającym,

 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni (trylinka)oraz przygotowanie podłoża.

 • Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki po uzgodnieniu z Zamawiającym.

 • Korytowanie podłoża pod kostkę.

 • Stworzenie podbudowy z kruszywa lub cementu z wyprofilowaniem niezbędnych spadków, zagęszczeniem i wyrównaniem studzienek.

 • Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem.

 • Wykonanie nowej nawierzchni placu manewrowo-parkingowego o pow. zgodnie z przedmiarem, z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z spoinowaniem i regulacją studzienek kanalizacyjnych i innych.

 • Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x15 na fundamencie

 • Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.

Prace należy wykonać zgodnie z zgłoszeniem budowy, uzgodnieniem PSG, przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.

 • Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.

 • Atestowane materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac oraz z robocizną zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin, tel. 56 466 47 52 lub e-mail : sm.lasin@wp.pl

Termin składania ofert: do dnia 10.06.2023 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 12.06.2023 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyn.

 

Zarząd SM

**********************************************************************************************************************************************************************************

Łasin dnia. 15.05.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie ogłasza nabór ofert na remont balkonów w ilości 45 sztuk.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 poszukuje wykonawcy na remont balkonów budynków przy ul. Tysiaclecia 6A- 25 szt.  i Tysiąclecia 8 – 20 szt.

Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonego w cenie ryczałtowej brutto za 1m2 powierzchni remontowanej balkonu, według pkt. :

1. Remont kapitalny płyty balkonowej:

 • wymiana warstwy nawierzchniowej betonu,

 • wymiana izolacji,

 • wymiana opierzenia,

 • odnowa płyty czołowej, betonowej balkonu,

 • malowanie balkonu (podkład, 2x farba).

2. Ponadto:

 • Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.

 • Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.

 • Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.

 • Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego, i są atestowane.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin, tel. 56 466 47 52 lub e-mail : sm.lasin@wp.pl

Termin składania ofert: do dnia 10.06.2023 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 12.06.2023 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

               Zarząd SM

**********************************************************************************************************************************************************************************

Łasin dnia. 15.05.2023 r.

Ogłoszenie o naborze ofert na malowanie klatek schodowych w zasobach SM Łasin.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 poszukuje wykonawcy na remont i malowanie klatek schodowych w budynku przy        ul. Tysiąclecia 4A.

Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej brutto za 1m2 powierzchni.

Zakres prac remontowo budowlanych:

 • Zeskrobanie starych powłok malarskich,

 • Uzupełnienie ubytków,

 • Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,

 • Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną lub lateksową,

 • Dwukrotne malowanie skrzynek elektrycznych, balustrad, rur i grzejników farbą olejną,

 • Dwukrotne malowanie drzwi do piwnicy i zejścia do piwnicy (części schodowej),

 • Sprzątanie końcowe.

Ponadto:

 • Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.

 • Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.

 • Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.

 • Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

 • Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu, dokonania przedmiaru oraz uzgodnienia kolorystyki i zakresu prac z Wykonawcą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin, tel. 56 466 47 52 lub e-mail : sm.lasin@wp.pl

Termin składania ofert: do dnia 10.06. 2023 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2023 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

Zarząd SM