Łasin dnia. 27.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze ofert na malowanie klatek schodowych w zasobach SM Łasin.

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 poszukuje wykonawcy na remont i malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul Tysiąclecia 4A oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej brutto za 1m2 powierzchni.

Zakres prac remontowo budowlanych:

 1. Zeskrobanie starych powłok malarskich,
 2. Uzupełnienie ubytków,
 3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,
 4. Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną lub lateksową,
 5. Dwukrotne malowanie skrzynek elektrycznych, balustrad, rur i grzejników farbą olejną,
 6. Dwukrotne malowanie drzwi do piwnicy i zejścia do piwnicy (części schodowej),
 7. Sprzątanie końcowe.

Ponadto:

 1. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.
 2. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.
 3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.
 4. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.
 5. Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu, dokonania przedmiaru oraz uzgodnienia kolorystyki i zakresu prac.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16,

                                               86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 16.06.2021 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2021 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

 

Zarząd SM

**********************************************************************************************************************************************************************************

Łasin dnia. 29.04.2021 r.

Ogłoszenie o naborze ofert na remont balkonów w ilości ok. 50 sztuk.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 poszukuje wykonawcy na remont balkonów. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej netto za 1m2 powierzchni remontowanej balkonu:

Zakres prac:

 1. Dokonanie przedmiaru,

 2. Rozłożenie rusztowania,

 3. Skucie podłoża,

 4. Wymiana izolacji, opierzenia oraz wylanie nowej warstwy nawierzchniej,

 5. Ułożenie płytek gresowych lub terakotowych

 6. Silikonowanie i uszczelnianie,

 7. Malowanie balkonu (podkład, 2x farba).

Ponadto:

 1. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.

 2. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.

 3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.

 4. Wszelkie materiały budowlane (za wyjątkiem płytek) wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Miejsce składania ofert:    Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16,

                                              86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 19.05.2021 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 20.05.2021 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                                            Zarząd SM

**********************************************************************************************************************************************************************************

Łasin dnia. 29.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze ofert na malowanie klatek schodowych w zasobach SM Łasin.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 poszukuje wykonawcy na remont i malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul Tysiąclecia 4A. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej netto za 1m2 powierzchni.

Zakres prac remontowo budowlanych:

 1. Dokonanie przedmiaru,

 2. Zeskrobanie starych powłok malarskich,

 3. Uzupełnienie ubytków,

 4. Zagruntowanie całości ścian i sufitów,

 5. Dwukrotne szpachlowanie całości ścian,

 6. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów ponad lamperią farbą emulsyjną na uprzednio przygotowaną powierzchnię,

 7. Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną lub lateksową z wykonaniem niezbędnych napraw tynków i szpachlowaniem (zastosowanie gruntów glębokopenetrujących i mineralnych szpachlówek do tynków),

 8. Dwukrotne malowanie skrzynek elektrycznych, balustrad, rur i grzejników farbą olejną,

 9. Dwukrotne malowanie drzwi do piwnicy i zejścia do piwnicy (części schodowej),

 10. Uzupełnienie brakujących części pochwytów balustrad

 11. Sprzątanie końcowe.

Ponadto:

 1. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.

 2. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.

 3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.

 4. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

 5. Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu, dokonania przedmiaru oraz uzgodnienia kolorystyki i zakresu prac.

 6. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Miejsce składania ofert:    Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16,

                                              86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 19.05.2021 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 20.05.2021 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                                            Zarząd SM

*********************************************************************************************************************************************************************************

Łasin dnia. 29.05.2021 r.

Ogłoszenie o naborze ofert na czyszczenie elewacji budynków w zasobach SM Łasin.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, ul. Konarskiego 16 poszukuje wykonawcy na czyszczenie elewacji z odgrzybianiem chemicznym ścian frontowych w budynkach przy ul Tysiąclecia 4 i 6 oraz Konarskiego 14. Oferta winna być przedstawiona w postaci kosztorysu ofertowego wyrażonej w cenie ryczałtowej netto za 1m2 powierzchni.

Zakres prac:

 1. Dokonanie przedmiaru,

 2. Zabezpieczenie okien i drzwi.

 3. Wykonanie czyszczenia i odgrzybiania środkami atestowanymi do tych czynności.

 4. Uporządkowanie terenu prac

Ponadto:

 1. Zagospodarowanie materiałów odpadowych przez Wykonawcę.

 2. Prace w/w winne zostać wykonane zgodnie z przepisami oraz prawidłowościami sztuki budowlanej dla tego rodzaju prac.

 3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat od daty odbioru.

 4. Wszelkie materiały budowlane wraz z sprzętem do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca i stanowią one składniki kosztorysu ofertowego.

 5. Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu, dokonania przedmiaru oraz uzgodnienia kolorystyki i zakresu prac.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Miejsce składania ofert:    Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Konarskiego 16,

                                              86-320 Łasin tel. 56 466 47 52.

Termin składania ofert: do dnia 19.05.2021 r. do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi 20.05.2021 r.

Zarząd SM zastrzega sobie prawo odstąpienia od naboru ofert bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                                            Zarząd SM