REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁASINIE

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy następujących aktów prawnych:

– ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.845 ze zm.),

– ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z .20200 r, poz.532 ze zm.),

– ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.Dz. U. Z 2020 r, poz. 275 ze zm.),

– ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.),

– ustawa z dn. 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz.U.z 2019 r. poz. 541 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 z 1999 r. poz. 836 ze zm.),

– Ustawa Prawo Budowlane z dnia z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.),

– Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),

– Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Regulamin ustala zasady określające rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania wysokości opłat ponoszonych w związku z eksploatacją lokali przez użytkowników.

2. Ustalenia niniejszego Regulaminu obejmują zasoby lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, stanowiące zasoby Spółdzielni, a także nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni.

§ 2

1. Spółdzielnia może stosować następujące jednostki rozliczania kosztów i ustalania opłat:

 1. udział w nieruchomości wspólnej,

 2. powierzchnia użytkowa lokalu ( m2 ),

 3. ilość osób zamieszkałych w lokalu na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez użytkownika lokalu ,

 4. zużycie wg urządzeń pomiarowych,

 5. mieszkanie,

 6. powierzchnia gruntu w m2 ,

 7. inne zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Spółdzielnia dokonuje zmiany wymiaru opłat za używanie lokalu oraz ewentualnej korekty naliczeń wyłącznie na podstawie pisemnej informacji użytkownika lokalu. Spółdzielnia zastrzega prawo do weryfikowania prawidłowości składanych pisemnie danych przez użytkowników lokali.

§ 3

 

Obowiązki użytkowników lokali dotyczące uczestnictwa w pokrywaniu kosztów, o których mowa w § 1 niniejszego regulaminu określają przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawo Spółdzielcze i Statut Spółdzielni.

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT

§ 4

1. Osoby użytkujące lokale na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, własności odrębnej oraz lokale o innym przeznaczeniu obowiązani są do wnoszenia opłat na pokrycie niżej wymienionych kosztów:

a) eksploatacji i utrzymania obejmujących w szczególności koszty:

– administrowania nieruchomością,

– remontów,

– konserwacji,

– dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody,

– dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

– wywozu odpadów komunalnych,

– dostawy energii elektrycznej zużywanej dla potrzeb wspólnych budynku oraz nieruchomości,

– dostawy gazu do budynków wyposażonych w gazomierze zbiorcze.

b) zobowiązań z innych tytułów obejmujących w szczególności:

– koszty określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali,

– odsetki ustawowe, umowne i od należności podatkowych.

2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania swoich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych i stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów.

3. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z:

a) utrzymaniem ich lokali,

b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami, na takich zasadach jak członkowie Spółdzielni,

c) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach w części niepokrytej pożytkami innymi przychodami z tych nieruchomości.

4. Najemcy lokali o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne opłacają czynsz zgodnie z zawartą umową. Minimalne stawki opłat eksploatacyjnych ustala Rada Nadzorcza.

§ 5

1. Podstawą ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali stanowi roczny plan gospodarczo- finansowy Spółdzielni uchwalony przez Radę Nadzorczą. Plan określa dane dla odrębnych nieruchomości.

2. Ustalanie wysokości opłat z tytułu utrzymania, eksploatacji oraz innych opłat dla poszczególnych nieruchomości odbywa się na bazie kosztów z okresów poprzednich z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów oraz w oparciu o planowane potrzeby i przewidywane zmiany cen towarów i usług.

3. Podstawą ustalenia wysokości kosztów są uzasadnione, poniesione przez Spółdzielnię i odpowiednio udokumentowane wydatki.

4. Lokale znajdujące się w poszczególnych nieruchomościach są obciążane taką częścią kosztów utrzymania danej nieruchomości, jaki jest ich udział w nieruchomości wspólnej.

5. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów eksploatacji poszczególnych nieruchomości, poniesione przez Spółdzielnię koszty są rozliczane na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.

6. Podział kosztów zarządu ogólnozakładowych Spółdzielni na poszczególne rodzaje działalności ( lokale użytkowe, lokale mieszkalne, garaże) odbywa się proporcjonalnie do udziału poszczególnych rodzajów przychodów tych działalności w przychodach ogółem, wynikających z tych działalności w danym miesiącu.

7. Zasada podziału kosztów, określona w ust.6 może być stosowana również w stosunku do innych kosztów, o ile nie jest możliwe określenie miejsca ich powstania.

6. Opłaty i ich wysokość na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 6

1. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

§ 7

1. Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami dokonuje się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi.

2. Różnica między kosztami a przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami w roku następnym.

 

III. KOSZTY I OPŁATY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

§ 8

1. Spółdzielnia ustala koszty i opłaty za użytkowanie lokali na poszczególne nieruchomości. Na koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi składają się:

a) koszty bezpośrednie takie jak :

– koszty eksploatacji, które obejmują:

 • materiały eksploatacyjne i konserwacyjne,

 • ubezpieczenie majątku,

 • energia elektryczna zużyta w częściach wspólnych,

 • konserwacja części wspólnych,

 • utrzymanie zieleni i utrzymanie zimowe ciągów pieszych,

 • przeglądy techniczne budynków,przeglądów gazowych, kominiarskich i inne,

 • naprawy,

 • wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia,

 • pozostałe koszty utrzymania nieruchomości związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

– koszty dostawy energii cieplnej,

– koszty dostawy zużycia wody i odprowadzania ścieków,

– koszty wywozu odpadów komunalnych,

– koszty dzierżawy pojemników na odpady komunalne,

– koszty dostawy gazu ziemnego,

– koszty sprzątania klatek schodowych,

– koszty dostawy energii elektrycznej w piwnicach,

– koszty utrzymania domofonów,

– podatek od nieruchomości,

– odpisy w koszty na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych;

b) koszty pośrednie tj. koszty zarządu Spółdzielni – ogólnozakładowe.

§ 9

A. Ubezpieczenie majątku

1.Koszty ubezpieczenia ustala się na podstawie zawartych przez Spółdzielnię polis ubezpieczeniowych majątku od każdego ryzyka, uwzględniając wartość odtworzeniową przedstawionego do ubezpieczenia mienia.

2. Przedmiotem ubezpieczenia są:

 1. budynki mieszkalne wraz z elementami wyposażenia,

 2. garaże,

 3. lokale użytkowe,

 4. mała architektura osiedli w tym : place zabaw, wiaty śmietnikowe, ławki, chodniki, drogi i parkingi, oświetlenie, itp.

 5. sprzęt elektroniczny, w tym : wyposażenie biur, TV kablowa, kamery monitoringu,

 6. gotówka,

 7. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządu SM oraz z tyt. zarządzania

  mieniem nie stanowiącym własności SM,

3. Koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obciążają koszty zarządzania.

4. Koszty ubezpieczeń rozlicza się na poszczególne nieruchomości według faktycznych kosztów ubezpieczeń budynków mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych.

5. Jednostką rozliczeniową kosztów ubezpieczeń w ramach nieruchomości jest udział w nieruchomości wspólnej.

§ 10

B. Energia elektryczna zużywana na cele ogólne i w piwnicach.

1. Niniejsza pozycja obejmuje koszty dostawy i zużycia energii elektrycznej zużywanej na cele ogólne nieruchomości tj. między innymi koszty oświetlenia klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, korytarzy piwnic, oświetlenia zewnętrznego.

2. Podstawą ustalenia kosztu dostawy i zużycia energii elektrycznej na cele ogólne nieruchomości jest ilość zużytej energii wskazana w okresie rozliczeniowym przez zainstalowane w nieruchomości liczniki oraz aktualne ceny.

3. Koszty obciążają opłatę eksploatacyjną na poszczególnych nieruchomościach.

§ 11

C. Konserwacja zasobów

1. W ramach konserwacji zasobów wyróżnia się usługi świadczone przez obce podmioty oraz prace wykonywane przez pracowników Spółdzielni – konserwatorów.

2. Koszty konserwacji zasobów obejmują:

 1. koszty konserwacji lub regulacji instalacji i sieci w budynkach,

 2. koszty koszenia trawników i przycinania drzew i krzewów,

 3. koszty nasadzeń i renowacji zieleni,

 4. inne nieokreślone rodzajowo koszty.

3. Podstawą ustalenia dla danej nieruchomości kosztów wykonania prac konserwacyjnych są koszty wykonawstwa obcego wynikające z zawartych umów i innych dokumentów oraz koszty prac wykonywanych przez pracowników Spółdzielni.

4. Koszty konserwacji rozlicza się odpowiednio:

1) według faktycznego miejsca wykonania,

2) koszty nie przyporządkowane bezpośrednio do konkretnej nieruchomości rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich nieruchomości.

5. Jednostką rozliczeniową kosztów konserwacji w ramach danej nieruchomości jest udział w nieruchomości wspólnej.

§ 12

D. Przeglądy techniczne i inne

1. W ramach przeglądów technicznych i innych wyróżnia się usługi świadczone przez podmioty

zewnętrzne.

2. Koszty powyższe obejmują koszty wykonania:

a/ pięcioletnich i rocznych przeglądów technicznych budynków i ich instalacji, i ich i

b/ przeglądów kominiarskich i p-poż,

c/ opracowań i ekspertyz w zależności od potrzeb.

3. Jednostką rozliczeniową kosztów przeglądów technicznych w ramach danej nieruchomości jest udział w nieruchomości wspólnej.

§ 13

E. Pozostałe koszty utrzymania nieruchomości

1. Niniejsza pozycja obejmuje koszty:

   1. przeczyszczania przewodów kanalizacyjnych,

   2. dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,

   3. podwyższania ciśnienia wody,

   4. przygotowanie i usuwanie skutków zimy,

   5. opłat skarbowych i sądowych,

   6. utrzymania pustostanów,

   7. legalizacji gaśnic,

   8. usług materialnych,

   9. amortyzacja,

   10. wymiana zaworów grzejnikowych c.o.

   11. innych nieokreślonych rodzajowo kosztów.

2. Pozostałe koszty utrzymania nieruchomości rozlicza się na poszczególne nieruchomości według miejsca ich powstawania.

3. W przypadku braku możliwości przyporządkowania pozostałych kosztów zgodnie z pkt 2 są one rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowych nieruchomości, których dotyczą.

4. Jednostką rozliczeniową pozostałych kosztów w ramach nieruchomości jest udział w nieruchomości wspólnej.

§ 14

F. Koszty zarządzania

1. Koszty zarządzania obejmują wydatki Spółdzielni związane z zarządzaniem spółdzielnią, w tym administrowania. Stanowią wydatki związane z dokonywaniem czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej Spółdzielni.

Koszty ogólne zarządu ewidencjonowane są zbiorczo dla całej Spółdzielni. Rozliczenie ich dokonywane jest w okresach miesięcznych i obejmują w szczególności :

a) wynagrodzenia, narzuty i świadczenia dla pracowników,

b) koszty utrzymania obiektów administracyjnych,

c) ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

d) wynagrodzenia innych organów Spółdzielni (diety Rady Nadzorczej)

e) koszty obsługi prawnej,

f) prowizje bankowe,

g) koszty telekomunikacyjne i pocztowe,

h) koszty zakupu materiałów biurowych,

i) koszty zakupu oraz amortyzacji sprzętu i urządzeń,

j) podatek od nieruchomości części wspólnych,

k) koszty pozostałe związane z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych,

l) inne nie wymienione rodzajowo koszty.

2. Koszty ogólne zarządu rozliczane są według struktury przychodów w danym miesiącu na:

– lokale mieszkalne,

– lokale garażowe,

– lokale użytkowe wynajmowane.

3. Jednostką rozliczeniową kosztów jest udział w nieruchomości wspólnej.

 

IV. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

§ 15

1. Podatek od nieruchomości, którego płatnikiem jest Spółdzielnia rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości.

2.Wysokość opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla lokali będących własnością Spółdzielni ustala się z zachowaniem proporcji, w jakiej powierzchnia danego lokalu pozostaje w udziale do powierzchni użytkowej wszystkich lokali i pomieszczeń przynależnych.

3. Właściciele lokali posiadający prawo odrębnej własności lokalu wnoszą podatek od nieruchomości w części przypadającej na ich lokal bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Łasin , a w części przypadającej mieniu spółdzielni i nieruchomości wspólnej do Spółdzielni.

4. Podatek od nieruchomości ustala się na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

5. Jednostką rozliczeniową jest m 2 powierzchni.

V. KOSZTY I OPŁATY Z TYTUŁU ENERGII CIEPLNEJ

§ 16

1. Zasady rozliczania dotyczą indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na cele:

a) centralnego ogrzewania,

b) podgrzania wody.

2. Rozliczeniem objęte są :

– koszty mocy zamówionej,

– opłaty za usługę przesyłową,

– koszty zużycia energii cieplnej gdzie kosztem zużytego ciepła jest ilość energii cieplnej wskazana przez licznik w węźle ciepłowniczym i pomnożona przez cenę 1GJ za okres rozliczeniowy.

3. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową lokali, w których zainstalowane są grzejniki c.o. oraz powierzchnię pomieszczeń nieposiadających grzejników c.o. a wchodzących w skład lokali mieszkalnych lub użytkowych (np. przedpokój, ubikacja, itp.) i ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń.

Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: balkonów, klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni, wózkowni itp. Nie wlicza się również powierzchni piwnic przynależnych do

lokali użytkowych jeśli piwnica nie jest wyposażona w instalacje c.o. oraz nie może być ogrzewana pośrednio ciepłem z innych pomieszczeń.

§ 17

Koszty dostawy energii cieplnej dla ogrzewania lokali i podgrzania wody rozlicza się na poszczególne nieruchomości na podstawie wskazań ciepłomierzy zamontowanych w węzłach ciepłowniczych w budynku danej nieruchomości.

§ 18

1. Użytkownicy lokali mieszkalnych wnoszą miesięczną opłatę tytułem zaliczki na centralne ogrzewanie.

Wysokość miesięcznych zaliczek ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany ceny energii cieplnej, lub w innych uzasadnionych przypadkach w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej.

2. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej za c.o. dokonywane jest raz w roku po zakończeniu sezonu rozliczeniowego na podstawie wskazań podzielników ciepła lub powierzchni użytkowej lokali dla budynków nieopomiarowanych.

3. Sezon rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia 1stycznia do 31grudnia.

§ 19

1. Centralne ogrzewanie obiektów Spółdzielni należy uruchomić, gdy temperatura powietrza na zewnątrz budynków przez kolejne trzy dni o godz. 1900 wykaże spadek poniżej + 12o C a prognozy pogody przewidują utrzymanie się niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Centralne ogrzewanie może być przerwane gdy temperatura zewnętrzna powietrza przekroczy + 16o C. Decyzję o uruchomieniu bądź przerwaniu c.o. w tych przypadkach podejmuje Zarząd. Okres grzewczy jest zakończony, jeżeli w sezonie wiosennym, temperatury powietrza zewnętrznego przez kolejne trzy dni o godz. 1900 są wyższe od + 12o C a prognozy pogody na najbliższy okres nie przewidują spadków temperatur.

2. O terminie odczytu podzielników bez możliwości odczytu drogą radiową użytkownik lokalu zostaje zawiadomiony z siedmiodniowym wyprzedzeniem poprzez komunikat na tablicy ogłoszeń.

3. Odczytów stanowiących podstawę rozliczenia dokonuje się ze wskazań podzielników kosztów ogrzewania zainstalowanych na grzejnikach w lokalu mieszkalnym. Czynności odczytowe dokonuje przedstawiciel firmy rozliczeniowej (posiadający zaświadczenie stwierdzające, że jest pracownikiem danej firmy).

4. Użytkownik każdorazowo potwierdza czytelnym podpisem dokonanie odczytu, wymianę elementów pomiarowych .

5. W przypadku elektronicznych podzielników kosztów ciepła z możliwością odczytu drogą radiową nie jest wymagane potwierdzenie wyników odczytu przez użytkownika lokalu. W sytuacji, gdy użytkownik lokalu, w którym dokonywane są odczyty drogą radiową wnosi zastrzeżenia do wielkości odczytu, obowiązuje procedura odczytu z udziałem przedstawiciela firmy rozliczeniowej.

6. Dla mieszkań opomiarowanych, ale nieudostępnionych do przeprowadzenia odczytu w wyznaczonych terminach, do rozliczeń kosztów c.o. przyjmowany jest średni koszt w przeliczeniu na m 2 p.u.z danego budynku.

7. W przypadku demontażu grzejnika bez zgody Spółdzielni, do czasu przywrócenia przez użytkownika mieszkania instalacji c.o. do stanu pierwotnego, do rozliczeń kosztów ciepła przyjmowana jest średnia ilość jednostek odczytanych z danego pomieszczenia w pozostałych mieszkaniach budynku. Wszelkie koszty związane z przywróceniem instalacji c.o. do stanu pierwotnego pokrywa użytkownik lokalu.

8. Dla nieopomiarowanego grzejnika, do rozliczeń kosztów ciepła przyjmowana jest średnia ilość jednostek odczytanych z danego pomieszczenia w pozostałych mieszkaniach budynku.

9. Użytkownik lokalu pokrywa wszelkie koszty wg cennika firmy rozliczeniowej związane z naprawą, wymianą uszkodzonego podzielnika lub w przypadku potwierdzenia prawidłowego działania urządzenia (np. ekspertyzy).

§ 20

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu:

a. zamontowania urządzeń termozaworów i podzielników,

b. dokonywania odczytów,

c. wymiany ampułek wskaźnikowych w podzielnikach kosztów ogrzewania,

d. kontroli stanu technicznego urządzeń pomiędzy okresami rozliczeniowymi,

2. Użytkownik lokalu winien każdorazowo zgłosić do Spółdzielni:

uszkodzenia urządzeń,

– stwierdzenia niewłaściwego działania,

– naruszenia plomb.

§ 21

1. Dopuszczalne są ewentualne zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dotyczące :

a/ zmian w instalacji centralnego ogrzewania w łazienkach po uprzednim uzyskaniu zgody Spółdzielni.

b/ zmian w pozostałych pomieszczeniach wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Spółdzielni.

2. Wszelkie koszty robót określonych w pkt. 1 obciążają użytkownika lokalu.

§ 22

Rozliczenie kosztów ogrzewania dokonuje firma rozliczeniowa poprzez wystawianie rozliczenia dla użytkowników lokali w terminie do 3 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił odczyt podzielników.

§ 23

Dla lokali mieszkalnych i użytkowych stawkę za centralne ogrzewanie ustala się na podstawie stawek taryfy cieplnej zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy. Jednostką rozliczeniową jest m2 p.u.l. Wysokość stawki każdorazowo ustala Rada Nadzorcza odrębną uchwałą.

§ 24

1. W rozliczeniu kosztów za dostawę energii cieplnej przestrzega się następujących zasad:

a) w pomieszczeniach kuchennych, w których zdemontowano grzejnik, do rozliczeń kosztów ciepła przyjmowana jest średnia ilość jednostek odczytanych z danego pomieszczenia w pozostałych mieszkaniach budynku,

b) w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym wystąpi:

– nadpłata – jest ona stawiana do dyspozycji użytkownika lokalu z możliwością m.in.zaliczenia na poczet opłat za mieszkanie lub na pisemny wniosek wypłatę gotówki w kasie bądź na wskazane konto bankowe,

– dopłata – użytkownik ma obowiązek jej wniesienia w terminie 14dni.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może ustalić inny sposób płatności.

c) należności za centralne ogrzewanie płatne są wraz z należnościami czynszowymi.

2. Właściciele lub Użytkownicy lokali w danym węźle rozliczeniowym mogą dokonywać zmiany sposobu rozliczania kosztów ogrzewania (art. 45 a ust. 12 ustawy z dnia 10.04.1997 r.

Prawo energetyczne Dz.U. 2017.220) tj. według:

a) powierzchni,

b) wskazań urządzeń wskaźnikowych (podzielników),

c) wskazań ciepłomierzy.

3. Zmiany sposobów rozliczenia określone w ust. 2 powyżej mogą obowiązywać od następnego pełnego okresu rozliczeniowego po podjęciu decyzji o jego zmianie.

4. Zmianę sposobu rozliczenia określone w ust.2 powyżej, dokonuje się o ile 50% + 1 właścicieli lub użytkowników lokali w danym węźle rozliczeniowym opowie się w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia przez 50% + 1 użytkowników lokali w budynku o rezygnacji z rozliczania ciepła na potrzeby c.o. wg podzielników, rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii cieplnej w węźle w stosunku do powierzchni użytkowej. Ilość zużytej energii ogółem dzieli się przez powierzchnię użytkową

wszystkich lokali w budynku, następnie mnoży przez powierzchnię użytkową wskazanego lokalu.

§ 25

1. Za legalizację i sprawność podzielników kosztów ogrzewania odpowiada firma rozliczająca.

2. Na podstawie art. 45a ust.11a ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017.220), jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku ciepłomierzy, wodomierzy lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, w celu

dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, właściciel lub zarządca budynku może:

1) dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo,

2) obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania:

a) m3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowego albo,

b) m 2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowego.

3.Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w rozliczeniach za zużytą energię obciąża firmę rozliczeniową i należy zgłaszać w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania rozliczenia należy zgłaszać do firmy rozliczeniowej lub do Spółdzielni.

§ 26

1. Użytkownicy lokali mieszkalnych wnoszą miesięczną opłatę tytułem zaliczki za podgrzanie wody użytkowej.

Wysokość miesięcznych zaliczek ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany ceny energii cieplnej, lub w innych uzasadnionych przypadkach w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej.

2. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplej na potrzeby podgrzania wody dokonywane jest za okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych licząc od 1 stycznia do 31 grudnia.

3. Na całkowite koszty zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody w okresie rozliczeniowym składają się:

a/ koszty stałe wynikające z zamówionej mocy cieplnej i opłat stałych przesyłowych,

b/ koszty zmienne związane z ilością zużytego ciepła tzn. zmienne opłaty przesyłowe i koszt zużytego nośnika ciepła.

4. Koszty zużytej energii cieplnej na podgrzanie wody rozliczane są odrębnie dla poszczególnych budynków (węzła) zgodnie z miejscem zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych.

5. Rozliczenie kosztów podgrzania wody w danym budynku dokonuje się dzieląc sumę kosztów stałych i zmiennych poniesionych w danym okresie rozliczeniowym przez ilość zużytej wody zimnej do pogrzania w tym okresie. Ilość wody zostaje wyliczona na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych.

6. Spółdzielnia przesyła użytkownikowi rozliczenie kosztów ciepła za podgrzanie wody za poprzedni okres rozliczeniowy w terminie do końca I kwartału następnego roku.

7. W przypadku zamiany lub sprzedaży lokalu rozliczenie kosztów zużycia wody ciepłej następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego całego budynku, a obowiązek uregulowania należności z tego tytułu spoczywa na przejmującym lokal, posiadającym tytuł prawny na dzień dokonania rozliczenia.

V. OPŁATA STAŁA ZA PODGRZANIE CIEPŁEJ WODY I UTRZYMANIE WOBIEGU CIEPŁEJ WODY CYRKULACYJNEJ

§ 27

1. Opłata stała za podgrzanie ciepłej wody jest ustalana miesięcznie w odniesieniu do lokalu mieszkalnego.

2. Wysokość opłaty ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

VI. OPŁATA STAŁA NA UTRZYMANIE TERMOZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH

§ 28

1. Opłata stała na utrzymanie w sprawności technicznej (konserwacja, regulacja itp.) termozaworów grzejnikowych jest ustalana w odniesieniu do lokalu mieszkalnego miesięcznie.

2. Wysokość opłaty ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

VII. KOSZTY I OPŁATY ZA ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

§ 29

1. Pomiar zużycia zimnej wody wykazany na wodomierzu głównym określa zużycie wody w nieruchomości.

Ilość zużytej zimnej wody i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy.

2. Wodomierze ciepłej i zimnej wody do pomiaru i rozliczenia zużycia wody w lokalu są własnością użytkownika lokalu, a tym samym użytkownik ponosi koszty ich legalizacji lub wymiany.

3. Obciążenie poszczególnych lokali opłatą za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dokonuje się w formie miesięcznych zaliczek ustalonych indywidualnie deklaracją ilości zużycia wody w m3.

4. Rozliczenie zużycia wody i miesięcznych zaliczek wnoszonych przez użytkownika lokalu posiadającego urządzenie pomiarowe w mieszkaniu dokonywane jest na podstawie odczytów stanów wodomierzy na koniec każdego półrocza bądź w innym terminie wynikającym ze zmiany ceny wody.

5. Odczyty wskazań wodomierzy dla lokali mieszkalnych dokonywane jest przez pracowników spółdzielni. Terminy odczytów są podawane każdorazowo do wiadomości użytkowników lokali poprzez zamieszczenie stosownych ogłoszeń na klatkach schodowych budynków Spółdzielni.

Dopuszcza się telefoniczną informację podania wskazań wodomierzy.

W przypadku braku odczytu zużycia wody w mieszkaniu za dany okres, rozliczenie zostanie ustalone na podstawie zużycia za poprzedni okres rozliczeniowy.

6. W przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego użytkownika do dyspozycji Spółdzielni bądź zmiany użytkownika lokalu rozliczenia nie dokonuje się. Rozliczenie następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego danego budynku i dotyczy aktualnego

użytkownika na dzień rozliczenia.

7. Cena za 1 m3 zimnej wody i 1 m3 odprowadzania ścieków ustalona jest w drodze uchwały Rady Miasta Łasin.

§ 30

1. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego następuje rozliczenie zużycia wody w poszczególnych nieruchomościach poprzez porównanie poniesionych kosztów za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków, w odniesieniu do naliczonych opłat.

Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla poszczególnych budynków odbywa się na koniec każdego okresu rozliczeniowego tj.na dzień 31 grudnia każdego roku.

Różnicę (niedobór lub nadwyżka tzw. uchyb) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, według którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, pomniejszoną o zużycie wody na cele gospodarcze a sumą zużycia wody w lokalach wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w mieszkaniach, rozliczana jest pomiędzy wszystkich użytkowników danego budynku w przeliczeniu (proporcjonalnie) do faktycznego zużycia wody w danym lokalu.

W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym:

a) koszt przewyższa naliczone opłaty użytkownicy lokali otrzymują dopłatę, którą należy uregulować przy najbliższej opłacie za lokal,

b) koszt jest niższy od naliczonych opłat użytkownicy lokali otrzymują nadpłatę, którą należy potrącić przy najbliższej opłacie za lokal.

§ 31

1. Użytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię o każdym przypadku uszkodzenia instalacji wodociągowej i wodomierzy.

2. Uszkodzenia, o których mowa w ust.1, powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu Spółdzielnia usuwa nieodpłatnie. Rozliczenie zużycia wody nastąpi w oparciu o dane poprzedniego okresu rozliczeniowego.

3. Każda ingerencja użytkownika w instalacje wodociągowe bez zgody Spółdzielni a w szczególności: uszkodzenie wodomierza, zerwanie plomby, inne działania zmierzające do sfałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia zużycia wody stanowi rażące naruszenie obowiązków użytkownika lokalu.

4. Użytkownik lokalu dopuszczający się czynności wyszczególnionych powyżej zostanie obciążony kosztami naprawy instalacji, naprawy wodomierza i jego legalizacji a zużycie wody w lokalu rozliczy wg ryczałtu zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

5. Użytkownik lokalu winien umożliwić dostęp do wodomierzy indywidualnych w celu ich odczytu lub wymiany upoważnionym przez Spółdzielnię osobom.

Spółdzielnia nie pokrywa dodatkowych kosztów przy wymianie wodomierzy np.skucia glazury.

6. Użytkownik lokalu winien umożliwić upoważnionym przez Spółdzielnię osobom kontrolę prawidłowości podłączeń wodociągowych w lokalu poprzez chwilowe uruchomienie zainstalowanych urządzeń ( pralka, spłuczka, baterie) w celu sprawdzenia, czy ich pobór wody jest rejestrowany przez wodomierz indywidualny.

7. Wymiana wodomierzy wraz z kosztami ich wymiany dla potrzeb legalizacji odbywa się raz na 5 lat na koszt użytkownika lokalu.

8. W przypadku braku dokonania legalizacji wodomierza oraz zgody użytkownika lub gdy użytkownik nie zapewnia swobodnego dostępu do wodomierzy lokal traktowany będzie jako nieopomiarowany, a rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami zawartymi w § 31 pkt. 4.

9. Decyzją Zarządu użytkownicy lokalu posiadający zadłużenia z tytułu opłat miesięcznych mogą być pozbawieni ciepłej wody poprzez jej odcięcie.

VIII. ZASADY KOMPLEKSOWEJ WYMIANY I MONTAŻU WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH W LOKALACH

§ 32

1. Zasady kompleksowej wymiany i montażu wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych wchodzących w zakres zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię należy rozumieć wszystkie budynki administrowane i zarządzane przez Spółdzielnię na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przez użytkownika lokalu należy rozumieć właściciela lokalu niezależnie od przysługującego mu tytułu prawnego do użytkowania lokalu, a także osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego.

2. Celem kompleksowej wymiany i montażu wodomierzy w lokalach jest:

a) zamontowanie w obrębie poszczególnych budynków wodomierzy o takich samych parametrach technicznych,

b) zastosowanie jednolitego systemu montażu wodomierzy we wszystkich lokalach znajdujących się w poszczególnych budynkach,

c) opomiarowanie lokali,

d)zmniejszenie bilansu ubytków wody, poprzez realizację zasad wskazanych powyżej w pkt „a-c”.

3. Kompleksowa wymiana i montaż wodomierzy indywidualnych następować będzie odrębnie dla każdej nieruchomości wchodzącej w zakres zasobów Spółdzielni, zgodnie z ustalonym przez Zarząd SM harmonogramem.

4. Zakup i kompleksową wymianę lub montaż wodomierzy indywidualnych w poszczególnych lokalach, znajdujących się w budynkach wchodzących w skład zasobów Spółdzielni, Spółdzielnia będzie dokonywać się za pośrednictwem firm posiadających wymagane uprawnienia.

5. Spółdzielnia prowadzić będzie ewidencję montowanych wodomierzy indywidualnych, w której w szczególności zawarte będą:

a) określenie lokalu, w którym zamontowany jest wodomierz indywidualny,

b) numer wodomierza indywidualnego,

c) datę montażu wodomierza indywidualnego,

d) datę ważności cechy legalizacyjnej,

e) stan początkowy wodomierza indywidualnego,

f) oznaczenie wodomierza głównego budynkowego na instalacji doprowadzającej wodę do lokalu, w którym zamontowany jest wodomierz indywidualny,

g) inne dane, jeżeli będą niezbędne dla kompletności prowadzonej ewidencji.

6. Wodomierze indywidualne z chwilą ich zamontowania w lokalu, przechodzą na własność użytkownika lokalu, a po stronie użytkownika powstaje obowiązek zwrotu na rzecz Spółdzielni kosztów ich zakupu i montażu.

7. W ramach kompleksowej wymiany indywidualnych wodomierzy znajdujących się w budynkach wchodzących w skład zasobów Spółdzielni i zakwalifikowanych według harmonogramu wymianie podlegać będą wszystkie wodomierze indywidualne zamontowane w poszczególnych lokalach na instalacjach ciepłej i zimnej wody.

8. W przypadku wymiany lub montażu przez Spółdzielnię wodomierzy znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości, przeznaczonych do wspólnego użytku przez użytkowników lokali w danym budynku, koszty ich wymiany obciążą koszty danej nieruchomości.

9. W przypadku braku zgody użytkownika lokalu na wymianę lub montaż wodomierzy indywidualnych, Spółdzielnia odstąpi od ich wymiany lub montażu i będzie naliczać opłaty

z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002, Nr 8, poz. 70) .

10. Za zwrot kosztów zakupu i montażu wodomierzy zamontowanych w poszczególnych lokalach, o których mowa w § 33 ust. 8 przez użytkownika lokalu następować będzie według poniższych zasad:

a) spłata zostanie rozłożona na 36 miesięcznych rat, płatnych wraz z opłatami należnymi z tytułu eksploatacji i użytkowania lokalu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wymiany i montażu wodomierza/y lokalowych,

b) użytkownik może dokonać jednorazowej spłaty za zakupu i montaż wodomierza na podstawie złożonego wniosku w oparciu o opłaty ustalone zgodnie z ust.12 niniejszego paragrafu.

11. Wysokość opłaty za zakup i montaż wodomierzy zamontowanych w poszczególnych lokalach, zostanie ustalona w oparciu o poniesione przez Spółdzielnię koszty zakupu i montażu wodomierzy oraz ilość zamontowanych wodomierzy w danym lokalu.

 

IX. KOSZTY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 33

 

1. Obciążenie poszczególnych nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi są ustalane na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Miasta w Łasinie.

2. Obowiązkiem użytkowników lokali jest dokonywanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a Spółdzielnia składa stosowną deklarację w tym przedmiocie do Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

3. Jednostką rozliczeniową jest gospodarstwo domowe, a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana w zależności od ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym na podstawie złożonego pisemnego oświadczenia.

4. Dopuszcza się zwolnienie z opłaty za odpady komunalne w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez właściciela niezamieszkałego lokalu, o wnoszeniu opłat w aktualnym miejscu przebywania.

5. Koszty wywozu odpadów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości na podstawie deklaracji.

X. OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

§ 34

1. Obciążenie z tytułu kosztów dzierżawy pojemników na odpady komunalne oraz ich dezynfekcję ustala się miesięcznie od 1 mieszkańca.

2. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy pojemników zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

XI. DOSTAWA GAZU

§ 35

1. W budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze, koszty gazu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach.

2. W ramach opłat za używanie lokali użytkownicy lokali obciążeni są opłatami zaliczkowymi za zużycie gazu liczonymi w zł/osobę miesięcznie. Zaliczki na opłaty za dostawę gazu w danej

 

nieruchomości kalkulowane są na podstawie wydatków w poprzednim okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na ilość osób zamieszkałych w danym lokalu.

3. Jeżeli w mieszkaniu nie mieszka żadna osoba, do naliczenia opłaty zaliczkowej przyjmuje się jedną osobę.

4. Rozliczenie gazu następuje w ciągu 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego przyjmując rzeczywiste koszty zużycia gazu, które pomniejsza się o wniesione zaliczki przez użytkownika danego lokalu.

5. W przypadku przekazania lokalu przez dotychczasowego użytkownika do dyspozycji Spółdzielni bądź zmiany użytkownika lokalu rozliczenia się nie dokonuje. Rozliczenie następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego danego budynku i dotyczy aktualnego użytkownika na dzień rozliczenia.

6. Wysokość opłat zaliczkowych ustalana jest uchwałą przez Radę Nadzorczą.

 

XII. ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY

§ 36

1. Użytkownicy lokali mieszkalnych wnoszą opłaty na fundusz remontowy Spółdzielni zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie.

2. Obciążenia lokali opłatami na fundusz remontowy ustala się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej według stawek zł/m 2 p.u.l.

 

XIII. SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

 

§ 37

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie przeprowadza ankietę wśród użytkowników danego budynku, w której użytkownik oświadcza, czy jest za wprowadzeniem odpłatnego sprzątania klatki schodowej czy też nie. Ankieta może być złożona w formie papierowej (Spółdzielnia dostarcza ankietę do oddawczej skrzynki pocztowej przypisanej do każdego lokalu, następnie użytkownik winien oddać wypełnioną ankietę do Spółdzielni) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni. Termin zostanie określony w informacji do ankiety oraz ogłoszony w gablocie na klatce schodowej. Z jednego lokalu mieszkalnego może być złożona tylko jedna ankieta.

2. Decyzja użytkowników w sprawie wprowadzenia zasad odpłatnego sprzątania klatek schodowych podejmowana jest w ten sposób, że zliczane są tylko głosy oddane w formie ankiet. Liczone będą tylko głosy oddane „za” lub „przeciw”.O obowiązujących zasadach dotyczących sprzątania klatek schodowych danego budynku decyduje większość 2/3 głosów oddanych z tego budynku.

§ 38

1. Decyzja użytkowników w sprawie wprowadzenia odpłatnego sprzątania klatek schodowych podjęta w sposób określony w punkcie 2 § 38 jest decyzją ostateczną i wiąże wszystkich użytkowników ( w tym użytkowników, którzy nie złożyli ankiety i głosowali przeciw).

2. W razie zmiany użytkownika lokalu zasady dotyczące sprzątania klatek schodowych obowiązują każdego następnego użytkownika.

§ 39

1. Zmiana zasad sprzątania klatki schodowej w danym budynku lub w danej klatce schodowej następuje najpóźniej od pierwszego dnia drugiego miesiąca od złożenia deklaracji, o której mowa w pkt.1.

3. Opłata za sprzątanie naliczana jest od lokalu mieszkalnego, a jej wysokość ustalana jest uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni. Koszty sprzątania klatek schodowych są rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości.

§ 40

Na wniosek nie mniej niż 30% użytkowników lokali w budynku dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury, o której mowa w pkt.1-2 § 38 i pkt. 1 § 39 po upływie 12 miesięcy od daty przeprowadzenia ostatniej procedury.

XIV. OBCIĄŻENIE LOKALI OPŁATĄ ZA PUNKT ŚWIETLNY W POMIESZCZENIU PRZYNALEŻNYM DO LOKALU TJ. PIWNICY

§ 41

1. Opłata dotyczy pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych tj. piwnic wyposażonych w punkty świetlne. Nie dotyczy piwnic nie posiadających punktów świetlnych.

2. Koszty zużycia energii elektrycznej dostarczanej do indywidualnych punktów świetlnych ustala się ryczałtowo za 1 punkt świetlny.

3. Wysokość opłaty ustala Rada Nadzorcza.

XV. OPŁATA ZA KONSERWOWANIE SIECI DOMOFONOWEJ

§ 42

1. Opłata obejmuje stały serwis techniczny sieci domofonowej nieruchomości i obciąża lokale mieszkalne korzystające z tej sieci.

2. Opłaty na konserwację i naprawę instalacji domofonowej przypadającej na poszczególne lokale mieszkalne ustala się ryczałtowo, na podstawie analizy kosztów roku poprzedniego oraz prognozę cen towarów i usług.

3. Wysokość opłaty ustala Rada Nadzorcza.

XVI. OPŁATY ZA LOKALE GARAŻOWE

§ 43

1. Definicja garażu jest zamieszczona w art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Prawami do garażu są: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności lokalu.

3. Prawo do garażu przysługuje osobie, której przepis prawny uprawnia do tego prawa.

4. Garaż winien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, winien służyć użytkownikowi garażu do przechowywania pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl,

motorower, wózek inwalidzki).

§ 44

1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

3. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

§ 45

1. Spółdzielnia w ramach pobieranej opłaty eksploatacyjnej od garaży zobowiązana jest między innymi do:

a/ utrzymania terenu wokół garaży w sprawności technicznej i czystości,

b/ wywozu nieczystości składowanych w kontenerach,

c/ utrzymywania dojścia i dojazdu do garaży w okresie zimowym w stanie

umożliwiającym przejście i przejazd,

d/ koszenia trawy wokół garaży,

e/ zapewnienia oświetlenia zewnętrznego,

f/ opłacania podatku od nieruchomości i gruntów od infrastruktury przyległej do garaży.

2. Wysokość opłaty eksploatacyjnej od m² powierzchni użytkowej uchwala Rada Nadzorcza na podstawie kalkulacji kosztów.

3. W przypadku konieczności wykonania remontu garaży Spółdzielnia zawiadamia o tym fakcie użytkowników garaży i po uzyskaniu akceptacji na pokrycie kosztów wykonania remontów ustala dodatkową opłatę na ten cel. Nie wymagają akceptacji użytkowników garaży remonty związane z usuwaniem zagrożenia katastrofą budowlaną oraz remonty związane z bezpieczeństwem ludzi i mienia.

XVII. KOSZTY I OPŁATY ZA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

§ 46

1. Do kosztów telewizji kablowej zalicza się wydatki z tytułu świadczenia przez Spółdzielnię usług telekomunikacyjnych tj. dostarczania pakietów telewizji analogowej i cyfrowej, koszty utrzymania infrastruktury technicznej oraz usługę serwisowania.

2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych reguluje Regulamin świadczenia publicznie usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie (uchwała Zarządu SM z dnia 19.07.2018 r.)

3. Korzystanie z usług telewizji kablowej określa umowa wzajemna pomiędzy abonentem a Spółdzielnią Mieszkaniową jako przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

2. Wysokość opłat za dostarczanie analogowych pakietów telewizyjnych (abonament) jest zatwierdzana przez Zarząd Spółdzielni.

XIX. OPŁATY ZA LOKALE UŻYTKOWE

§ 47

1. Stawki czynszu najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu określa się zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Rada Nadzorcza w drodze negocjacji może obniżyć stawkę czynszu bazowego.

2. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest ponosić poza czynszem najmu opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, energii elektrycznej i cieplnej, wywozu odpadów stałych, dostawy wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzenia ścieków w trybie określonym w umowie bądź na podstawie oddzielnych umów z dostawcami mediów usług komunalnych.

3. W wyniku negocjacji Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o miesięcznej opłacie ryczałtowej za korzystanie z lokalu.

4. Umowy najmu zawiera się na czas oznaczony lub nieoznaczony.

5. Opłaty miesięczne za lokale użytkowe ulegają zwiększeniu o należny podatek VAT w zależności od obowiązujących przepisów.

6. Zmiany opłat z tytułu najmu dokonuje Zarząd Spółdzielni aneksem do umowy, natomiast opłaty niezależne od Spółdzielni, nie wymagają zmiany umowy.

7. Obowiązek wnoszenia opłat za najem lokali użytkowych należy uiszczać do 25 -go dnia kalendarzowego każdego miesiąca na konto Spółdzielni. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

8. Najemca lokalu użytkowego opłaca czynsz najmu na zasadach zawartych w umowach najmu.

9. Najemca lokalu użytkowego w czasie trwania stosunku najmu zobowiązany jest do płacenia czynszu najmu lokalu bez względu na to czy lokal jest używany czy też nie.

§ 48

1.Najemca lokalu użytkowego obowiązany jest użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i należytą starannością oraz z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.

2. Najemca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone wynajmującemu i osobom trzecim, które wynikły z wskutek nieprzestrzegania przepisów związanych z używaniem lokalu.

3. Przeróbki instalacji i urządzeń oraz adaptacja lokalu użytkowego ( wybicie otworów drzwi, zmiana podłogi itp.) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółdzielni. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w lokalu użytkowym bez zgody Spółdzielni powoduje zerwanie umowy bez wypowiedzenia oraz obowiązek przywrócenia lokalu do pierwotnego stanu na koszt najemcy.

4. Najemca ma obowiązek, ilekroć jest to niezbędne do udostępnienia lokalu w celu dokonania odczytów urządzeń pomiarowych.

5. Umowa najmu lokalu może być rozwiązana przez Spółdzielnię, bez zachowania terminów wypowiedzenia w niżej podanych przypadkach:

a) jeżeli najemca używa lokal w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

b) jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za trzy pełne okresy płatności,

c) jeżeli najemca bez zgody Spółdzielni podnajmuje osobie trzeciej lokal lub jego część,

d) jeżeli najemca nie wywiązał się z obowiązków wynikających z postanowień umowy najmu,

e) z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych lub gospodarczych,

f) w przypadkach niezależnych od Spółdzielni, wynikających z odgórnie obowiązujących przepisów.

6. Po zakończeniu stosunku najmu, najemca ma obowiązek oddać lokal w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia przedmiotu najmu wynikającego z prawidłowej eksploatacji. Spółdzielnia na wniosek najemcy, może zatrzymać bez zapłaty ulepszenia, w takim przypadku najemca nie jest zobowiązany do ich usunięcia.

7. Przekazanie lokalu odbywa się protokólarnie, w obecności pracownika Spółdzielni.

XX. OPŁATY ZA REKLAMY I INNE TABLICE

§ 49

1. Umieszczenie reklam na budynkach, ogrodzeniach i na terenie Spółdzielni wymaga zgody Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Montaż reklamy powinien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami na koszt reklamodawcy.

3. Wygląd reklamy oraz sposób jej wykonania nie może obniżać walorów estetycznych obiektu bądź terenu, a przede wszystkim nie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

4. Treść reklam nie może zawierać elementów niezgodnych z prawem.

5. Reklamy, których treść lub sposób przedstawienia sprzeczne są z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, nie mogą być eksponowane.

6. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

7. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewłaściwym lub niezgodnym z prawem zainstalowaniem i użytkowaniem reklamy.

8. Za estetykę reklamy, jej stan techniczny i konserwację ponosi odpowiedzialność reklamodawca. Gdy wskutek działań czynników zewnętrznych nastąpi uszkodzenie reklamy lub jej nośnika, spółdzielnia może domagać się od reklamodawcy naprawy, wymiany lub usunięcia , pod rygorem wykonania tych czynności przez spółdzielnię na koszt reklamodawcy.

9. Wysokość opłat za za umieszczenie szyldu, tablicy informacyjnej bądź reklamy ustala Rada

Nadzorcza Spółdzielni.

10. Opłaty należy uiszczać w okresie kwartalnym w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury ze Spółdzielni.

11. Po powiadomieniu pisemnie Spółdzielni o rezygnacji z wynajmu powierzchni reklamowej, reklamodawca zobowiązany jest do zdemontowania reklamy na swój koszt i przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca eksploatowanego przez reklamę. W przypadku gdy zamieszczona reklama po jej usunięciu spowoduje szkodę, reklamodawca zobowiązany jest do jej naprawienia.

XXI. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT

§ 50

 

1. Zasady i terminy wnoszenia opłat za lokale określa Statut Spółdzielni i postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Za opłaty za lokale odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni osoby pełnoletnie stale zamieszkujące z nimi w lokalu z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

3. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem zawarcia umowy ustanowienia prawa do lokalu, choćby faktycznie objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu.

4. W przypadku zdania lokalu do Spółdzielni obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania kluczy Spółdzielni.

5. O zmianie wysokości opłat za używanie lokalu Spółdzielnia zawiadamia użytkowników

poprzez doręczenie za pośrednictwem gospodarzy domów, pracowników Spółdzielni wrzuceniem do oddawczych skrzynek pocztowych przypisanych do lokali których opłaty dotyczą.

6. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego wnoszą opłaty za używanie lokali ustalone według takich samych zasad jak dla osób posiadających tytuł prawny.

7. Zarząd zastrzega sobie możliwość ustalenia opłat dla osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego (odszkodowanie) według zasad innych niż określone w pkt. 6 przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych.

8. Opłaty za używanie lokalu wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca.

9. Od nie wpłaconych w terminie należności, Spółdzielnia pobiera od użytkowników lokali odsetki ustawowe.

10. Rozliczenia nadwyżki z tyt. energii cieplnej, zimnej wody oraz gazu wynikające z rozliczeń kosztów i podlegające zwrotowi użytkownikom lokali mieszkalnych i użytkowych są przeznaczane w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości tych użytkowników wobec Spółdzielni z tytułu opłat za lokale.

11. Jeżeli użytkownik posiadający zaległości z tytułu opłat za używanie lokalu mimo wezwań uchyla się od ich zapłaty, stanowi to podstawę do skierowania przez Zarząd pozwu do sądu, a po zaopatrzeniu orzeczenia sądu w klauzulę wykonalności – do postępowania egzekucyjnego.

12. Zarząd Spółdzielni, na wniosek użytkownika lokalu zalegającego z opłatami jest uprawniony do zawarcia ugody dotyczącej spłaty zadłużenia w systemie ratalnym.

Dopuszcza się możliwość warunkowego odstąpienia od naliczania odsetek na zasadach określonych w pkt 2 lub w ugodzie.

13. Po opłaceniu zaległej podstawowej należności z tytułu opłat, kosztów sądowych, adwokackich, egzekucji komorniczej i opłat manipulacyjnych Zarząd na umotywowany wniosek użytkownika lokalu może odstąpić od egzekucji należnych odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat.

14. Nie respektowanie uzgodnień lub ugody z Zarządem stanowi podstawę do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

XXII. PROCEDURA PROWADZENIA WINDYKACJI OPŁAT

§ 51

1. Procedura ustala sposób windykacji opłat z ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz należności za usługi telekomunikacyjne i wszelkie inne należności związane z usługami oferowanymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie.

2. Zasady ogólne :

 1. a/ windykację należności prowadzi Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie.

 2. b/ przez opłaty rozumie się wszelkie opłaty z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach

 3. mieszkaniowych.

 4. c/przez opłaty/ należności za usługi telekomunikacyjne rozumie się wszelkie opłaty związane ze

 5. świadczoną usługą telekomunikacyjną, w tym również koszty związane z przyłączeniem do sieci, odszkodowanie za niezwrócony sprzęt itp.

 6. d/ w procedurze opłaty z pkt. 1 i 2 zwane są łącznie opłatami.

 7. 3. W przypadku powstania zaległości w opłatach dłużnik jest informowany o istniejącym zadłużeniu poprzez odpowiednią adnotację na druku opłat, fakturze, jak również, w miarę możliwości, telefonicznie, mailowo lub, jeżeli jest to wskazane, listownie.

 8. 4. W przypadku powstania zaległości w opłatach w wysokości przekraczającej dwu lub trzymiesięcznej opłaty Spółdzielnia przygotowuje wezwanie do zapłaty. Wezwanie wysyłane jest listem zwykłym na adres zamieszkania.

 9. 5. Po wysłaniu wezwania, o którym mowa w pkt. 4 podejmowane są, w miarę możliwości, czynności windykacyjne polegające na kontakcie bezpośrednim, telefonicznym lub mailowym z zadłużonym .

 10. Wzywa się też dłużnika celem stawiennictwa w Spółdzielni i doprowadzenia do ugodowego załatwienia sprawy zadłużenia poprzez ustalenie sposobu spłaty, w tym zastosowania układu ratalnego.

 11. Wezwanie do stawiennictwa wysyła się zgodnie z metodami z pkt. 5.

 12. 6. W przypadku braku reakcji dłużnika, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy Spółdzielnia przygotowuje ostateczne wezwanie do zapłaty. Wezwanie zostaje wysłane listem poleconym za dowodem doręczenia lub bez dowodu doręczenia na adres zamieszkania, który przed wysłaniem zostaje zweryfikowany przez pracownika Spółdzielni. Weryfikacja polega na ustaleniu faktycznego adresu zameldowania (bądź zamieszkania). W tym celu należy posiłkować się informacjami znajdującymi się w zasobach Spółdzielni. W przypadku braku uzyskania informacji należy wystąpić do właściwego Urzędu Miejskiego (Gminy) lub Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem uzyskania adresu zameldowania i/lub numeru PESEL.

 13. 7. W przypadku nieustalenia adresu (uzyskania informacji z Centrum Personalizacji Dokumentów o braku zameldowania) i kwoty zadłużenia poniżej progu o wysokości 500 zł pracownik merytoryczny jest uprawniony do wystąpienia do Zarządu Spółdzielni z wnioskiem o umorzenie zaległości.

 14. 8. W przypadku nieustalenia adresu (uzyskania informacji z Centrum Personalizacji Dokumentów o braku zameldowania) i kwoty zadłużenia równej lub wyższej od progu z pkt. 9 Spółdzielnia zawiesza postępowanie windykacyjne na okres 1 roku. Po upływie tego okresu

 15. jeszcze raz występuje z wnioskiem o ustalenie adresu i w przypadku jego braku postępuje jak w punkcie 8 albo po ustaleniu wszczyna postępowanie windykacyjne.

 16. 9. Po ustaleniu adresu dłużnika, wysłaniu wezwania ostatecznego, o którym mowa w pkt. 8 oraz

 17. istnieniu zaległości w opłatach z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w kwocie powyżej 3000 zł, a za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty z art. 4 usm dotyczące spółdzielczych praw do lokali garażowych i prawa odrębnej własności do lokali garażowych, w wysokości 150 zł oraz braku zapłaty należy przygotować wszelkie dokumenty dowodzące sposobu ustalania opłat, ich wysokości oraz wezwania i ustalenia z dłużnikiem celem skierowania sprawy na drogę sądową.

 18.  

 19. 10. W przypadku windykacji innych należności związanych z usługami oferowanymi przez

 20. Spółdzielnię Mieszkaniową konieczne jest wysłanie wezwania do zapłaty.

 21. 11. W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika i upływu terminu wskazanego w wezwaniu należy postępować zgodnie z pkt. 7 – 11 ( z wyjątkiem upływu terminu 2 miesięcy, którego w tym przypadku się nie stosuje się).

12. Dokumenty będące dowodami w innych sprawach:

a) umowa wraz z późniejszymi zmianami, umowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy (cesja) – jeżeli jest

b) niezapłacone faktury

c) dokument/informacja potwierdzający/potwierdzająca zweryfikowanie aktualnego adresu zamieszkania dłużnika pod który nakaz będzie mógł zostać doręczony

d) przed sądowe wezwanie do zapłaty skierowane na aktualny adres zamieszkania dłużnika wraz z potwierdzeniem nadania/doręczenia

e) dokument dotyczący rozwiązania umowy – jeżeli jest

f) dokumenty świadczące o uznaniu długu przez dłużnika (np. pismo dłużnika z prośbą o rozłożenie długu na raty czy przesunięciu terminu płatności, itd.) – jeżeli jest.

 1. 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach niewspółmierności kosztów wyegzekwowania zobowiązania do jego wysokości, pracownik merytoryczny może wystąpić do Zarządu Spółdzielni o umorzenie należności niezależnie od zasad wynikających z niniejszego paragrafu.

 2. 14. Czynności windykacyjne polegające na bezpośrednim lub telefonicznym kontakcie z dłużnikiem są prowadzone przez pracownika merytorycznego.

 1. XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych , ustawy prawo spółdzielcze i innych ustaw.

2. Traci moc Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/3/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. wraz ze zmianami zawartymi w uchwale Rady Nadzorczej nr 12/2/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/1/2018 z dnia 24 października 2018 r.

3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 17 sierpnia 2020 r. Uchwałą RN Nr 8/1/2020 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

………………………… ……………………………………..

Sekretarz RN Przewodniczący RN

/Jolanta Heyka/ /Tadeusz Gamalski/