Klauzula informacyjna RODO dla lokatorów

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dalej: RODO z dn. 27.04.2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z dn.04.05.2016 r.), informujemy, że :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie z siedzibą przy ul. Konarskiego 16, 86-320 Łasin, tel. 56 466 47 52.

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres korespondencyjny: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łasinie, 86-320 Łasin ul. Konarskiego 16 lub e-mail: sm.lasin@wp.pl.

3) Przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową będzie przetwarzane dla realizacji celów określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz Statutu i Regulaminów Spółdzielni tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz realizacji zadań ustawowych i statutowych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa ( m.in. Sądy, Prokurator, Policja, Komornik Sądowy, organy Krajowej Administracji Skarbowej, opieka społeczna) oraz podmioty związane z działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych – między innymi podmioty świadczące usługi w zakresie odczytów i rozliczania zużycia mediów, przeglądu instalacji, kancelarie notarialne.

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonych przez niego przedmiotem działalności. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych lub brak możliwości realizacji umowy, czy też brak możliwości jej zawarcia.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia jak również prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Niniejszy dokument przedstawiony jest jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt.